เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. 2562 ลงนามโดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน รมว. สาธารณสุข

ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น
ประกอบกับมูลฝอยที่เกิดจากการประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง หากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการนี้ด้วย

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุในส่วนผู้ปฏิบัติการสักไว้ดังนี้
1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขณะให้บริการ ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
2) มีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจเฝ้าระวังโรคติดต่อ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และวัณโรค
3) มีความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ และการจัดการมูลฝอย ที่เกิดจากการประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามประกาศนี้

[pdf-embedder url="https://www.hairlinecenter.com/wp-content/uploads/2020/01/ราชกิจจานุเบกษา-หน้าที่-6.pdf" title="ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 6"]

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์...

https://www.springnews.co.th/thailand/595682


เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ สักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. 2562 ลงนามโดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน รมว. สาธารณสุข

ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ สักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น
ประกอบกับ มูลฝอย ที่เกิดจากการประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง หากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการนี้ด้วย

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุในส่วนผู้ปฏิบัติการสักไว้ดังนี้

1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขณะให้บริการ ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
2) มีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจเฝ้าระวังโรคติดต่อ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และวัณโรค
3) มีความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ และการจัดการมูลฝอย ที่เกิดจากการประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามประกาศนี้

[pdf-embedder url="https://www.hairlinecenter.com/wp-content/uploads/2020/01/ราชกิจจานุเบกษา-หน้าที่-6.pdf" title="ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 6"]

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์...

https://www.springnews.co.th/thailand/595682


ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแชร์ให้ ครูเอ้ (Master Swan)